English > Home > Contact Us
BVE空中机器人
BVE空中机器人
首页 > BVE空中机器人
X-Copter 无人直升机

X-copter型无人直升机
X-copter

  3.jpg

     

X-copter型空中机器人特写组图


规格参数:


 

X-copter空中机器人在电力展放线中的应用场景(1)

电力展放线中的应用   

X-copter空中机器人在电力展放线中的应用场景(2)


13.jpg    15.jpg

X-copter空中机器人在电力展放线中的应用场景(3)

  空中机器人在三维激光扫描中的应用 及 BVE工作人员对空中机器人进行试飞调试现场(2)

X-copter空中机器人在三维激光对地探测中的应用场景(1)

   

X-copter空中机器人在三维激光对地探测中的应用场景(2)

 

X-copter空中机器人在三维激光对地探测中的应用场景(3)